4 ตุลาคม, 2023

นโยบาย และ วัตถุประสงค์

Website เทคโนโลยีบล็อกประสาน

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีบล็อกประสาน เผยแพร่ความรู้ ผลงานวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกประสาน แก่ประชาชนผู้ที่สนใจโดยทั่วไป ทั้งในด้านการผลิตบล็อกประสาน จนกระทั่งถึงการนำบล็อกประสานไปใช้ในงาน ก่อสร้างอาคาร งานจัดสวน การทำถังเก็บน้ำด้วยบล็อกประสาน

เทคโนโลยีบล็อกประสาน ได้จัดทำ Webboard สำหรับเป็นแหล่งชุมชนบล็อกประสาน ให้ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ในกิจการบล็อกประสาน ทั้งในแง่มุมของธุรกิจและวิชาการ อีกทั้งยังเป็นช่องทางสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจบล็อกประสาน สามารถที่จะประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ การผลิตบล็อกประสาน การผลิตเครื่องจักร ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง หรือธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกประสาน

เทคโนโลยีบล็อกประสาน ขอขอบพระคุณ ผู้ประกอบการบล็อกประสานทุกๆท่าน ที่เอื้อเฟื้อ รูปภาพ ผลิตภัณฑ์บล็อกประสานและการนำบล็อกประสานไปใช้งาน ทำรั้ว จัดสวน ก่อสร้างอาคารต่างๆ เพื่อเผยแพร่เป็นตัวอย่างแก่ประชาชนที่สนใจ เกิดความมั่นใจ เกิดแนวความคิดที่จะนำเอาเทคโนโลยีบล็อกประสานไปประยุกต์ในการใช้งานต่อไป

คณะผู้จัดทำ เทคโนโลยีบล็อกประสาน