4 ตุลาคม, 2023

กระทรวงวิทย์ฯ เตรียมขยายเครือข่ายความร่วมมือ วทน. เพื่อสร้างการเติบโตของสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในประชาคมอาเซียน กับงาน ASEAN Next 2019

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เตรียมเปิดเวทีส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจา ในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ขับเคลื่อนการพัฒนาและการเติบโตของสังคมและเศรษฐกิจ และต่อยอดผลการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในประชาคมอาเซียนกับงาน ASEAN Next 2019

วันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ (รางน้ำ) / รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แถลงข่าวความพร้อมการจัดงาน “ASEAN Next 2019 : STI Leading towards Community Happiness” โดยมีญี่ปุ่นเป็นประเทศคู่เจรจาเข้าร่วมงานฯ การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ระหว่างอาเซียนกับประเทศญี่ปุ่น และร่วมกันจัดทำแผนกิจกรรมความร่วมมือรายสาขาที่สำคัญในการสนับสนุนการเติบโตของประชาคม รวมถึงพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน วทน. ในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประชาคมทั้งในเชิงเศรษฐกิจที่สามารถเพิ่มรายได้ และเชิงสังคมที่ใช้ทักษะในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในประชาคมได้ ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการสร้างนวัตกรรม ซึ่งจะสามารถนำไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนในประชาคมอาเซียนต่อไป

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม กล่าวถึงความสำคัญของการจัดงานครั้งนี้ว่า ASEAN Next 2019 เป็นการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้ริเริ่มและดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2017 หรือ พ.ศ.2560 โดยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ถือได้ว่างาน ASEAN Next ของประเทศไทยประสบความสำเร็จอย่างมาก โดยมีผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัย จากประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา ให้การตอบรับและเข้าร่วมจำนวนมาก ดังนั้น จึงเป็นแรงผลักดันให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จัดกิจกรรม ASEAN Next 2019 ในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและต่อยอดความร่วมมือระหว่างประเทศในอาเซียน และอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา

สำหรับงาน ASEAN Next 2019 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 22 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ (รางน้ำ) ภายในงานมีกิจรรมที่หลากหลาย และมีหลายหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่จะได้เข้ามามีบทบาทสำคัญ ดังนี้

การจัด Forum ในสาขาด้าน วทน. ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการจัดทำแผนงานความร่วมมือระหว่างอาเซียนและญี่ปุ่น ภายใต้หัวข้อ

  1. การปฏิรูปความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อบรรลุเป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) (สสนก.)
  2. โครงสร้างพื้นฐานคุณภาพเพื่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมและศักยภาพทางการแข่งขัน โดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.)
  3. เทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อนวัตกรรมทางวัตถุ โดยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.)
  4. เครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นกรณีศึกษาว่าด้วยผลกระทบของศักยภาพด้านนวัตกรรมไทย-ญี่ปุ่น โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.)

นอกจากนี้ยังมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน วทน. ของอาเซียน ได้แก่

  1. Quality Audit for Personal Dosimetry for Individual Monitoring Service Laboratory in Southeast Asia โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)
  2. Enhancement of capacity building for FCM testing laboratories among ASEAN member states โดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
  3. ASEAN Sustainable and Environmental Materials Workshop โดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
  4. ASEAN Workshop on Green Construction Material for Community and MSMEs โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
  5. Railway technology for track and Rolling stock maintenance โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
  6. International Workshop Bioresource Centre: Connecting the Nature, Creating the Future โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)

 

ข่าวและภาพ : นางสาวพจนพร แสงสว่าง
วีดีโอ : นายภูมินทร์ ปั้นเล็ก
ข้อมูลโดย : สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์
ประสานงานได้ที่ : ส่วนสื่อสารองค์กร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 – 3732 โทรสาร 0 2333 3834
E-Mail: pr@most.go.th Facebook: sceincethailand

ที่มา : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)