4 ตุลาคม, 2023

กระทรวงวิทย์ฯ จัดงาน “ASEAN NEXT 2019” มุ่งขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมระหว่างอาเซียน

กระทรวงวิทย์ฯ จัดงาน “ASEAN NEXT 2019” มุ่งขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมระหว่างอาเซียน

วันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม พูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ (รางน้ำ) รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานแถลงข่าวในกาจัดงาน “ASEAN Next 2019 : STI Leading towards Community Happiness” โดยมีประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศคู่เจรจาที่เข้าร่วมงานฯ โดยการจัดงานในปีนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างอาเซียน โดยมีการจัดทำแผนกิจกรรมความร่วมมือรายสาขาที่เป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขันระดับภูมิภาค และจัดทำแนวทางการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประชาคมทั้งในเชิงเศรษฐกิจที่สามารถเพิ่มรายได้ และพัฒนาบุคลากรเชิงสังคมที่ต้องใช้ทักษะในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในประชาคมได้

สำหรับงาน “ASEAN Next 2019 : STI Leading towards Community Happiness” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 22 มีนาคม 2562ณ โรงแรม พูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ (รางน้ำ)โดยผู้ที่เข้าร่วมงานจะได้รับฟังการบรรยายพิเศษและการอภิปรายในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประชาคมของอาเซียน จากวิทยากรทั้งชาวไทยและต่างประเทศอีกด้วย

 

ที่มา : voice-tv